top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İnternet Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sayfaya erişim ve bu sayfayı kullanımınız ile bu sayfa aracılığı ile yaptığınız tüm alışverişler, aşağıdaki kayıt ve şartlar ile tüm uygulanabilir kanunlara konu teşkil eder. Bu kayıt ve şartlar önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir.

SÖZLEŞME METNİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi
 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI BİLGİLERİ:
Unvan:
ANATOLIAN SNAILS SU ÜRÜNLERİ TARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA-Türkiye
Mersis Numarası: 0069111862400001
Ticaret Sicil No: 445452
Telefon: (312) XXX XX XX | Faks: (312) XXX XX XX
Müşteri Hizmetleri: 0850 532 2580

Web Adresi: www.asnac.istanbul
E-posta: 
info@asnac.istanbul
>
ALICI/TÜKETİCİ BİLGİLERİ:
Ad Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-Posta:


Alıcı’nın, adı/soyadı varsa unvanı, adresi, telefonu ve e-posta bilgileri, www.asnac.istanbul adresinde üyelik sırasında verdiği veya Google veya Facebook gibi aracı hizmetleri kullanarak Satıcı’ya ilettiği bilgiler olarak doğru kabul edilir. İşbu sözleşme ilişkisi kapsamında temin edilen kişisel veriler, Satıcı’nın internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nde yer alan açıklamalar kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Tüketici, Satıcı’dan ürün/hizmet satın alarak, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Satıcı da aşağıdaki hususları Tüketici’ye beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, hizmet satın alınırken Tüketici tarafından verilmiş olan bilgilerinin doğruluğu, Tüketici tarafından taahhüt edilmektedir.

Alıcı ile Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU:
2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.asnac.istanbul internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ve/veya mobil uygulamasından elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı, ödeme şekli belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan Alıcı’lar hakkında ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2.2. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkı ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3. www.asnac.istanbul sitesinde ve mobil uygulamasındaki ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:
Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

MADDE 4- MAL/HİZMETiN TESLİMİ, SÖZLEŞME’NİN İFA YERİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT MASRAFLARI:
4.1. Ürün, Alıcı’nın faturalama ekranında “Teslimat” kısmında belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir.

4.2. Teslimat masrafları, aksi Satıcı tarafından belirtilmediği sürece, Alıcı’ya aittir. Satıcı, internet sitesinde veya mobil uygulamasında ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Ayrıca, Satıcı, teslimat ücretine yönelik kampanya gerçekleştirme, kampanya koşullarını değiştirme ve/veya kampanyayı durdurma haklarını saklı tutar. Herhangi bir sebeple teslimat ücretinin Alıcı tarafından ödenmediği durumlarda, kampanya konusu siparişin iptali halinde, Satıcı, teslimat ücretini toplam satış tutarından mahsup etme hakkını haizdir.

4.3. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti, aşağıda belirtilen haller hariç olmak üzere, sipariş tarihinden itibaren tahmini 3 (üç) iş günü içinde kargoya teslim edecektir. Ancak, aynı sipariş içinde mağazalardan veya dış depodan tedarik edilecek Ürünler var ise 14 (on dört) gün içerisinde sipariş içerisindeki tüm ürünlerin kargoya teslim edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, Satıcı iş akışının gerektirmesi halinde, teslimat süresini, siparişin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren otuz günü geçmeyecek şekilde uzatma hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4. Alıcı’nın, yukarıda belirtmiş olduğu teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda, Satıcı, hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu durumda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın, Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Alıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.5. Satıcı, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.6. Alıcı’nın Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dâhil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

4.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan banka kartı/kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 7 gün içinde Tüketici tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi, Tüketici’nin bankaya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

4.8. Ürünün, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal azami süre olan 30 (otuz) gün içinde Tüketici' ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Tüketici'yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

4.9. Satıcı tarafından sunulan mal/hizmet, perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, toplu olarak Satıcı’nın hazır edemeyeceği boyut ve miktarda sipariş verilmesi halinde, işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE 5- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
5.1. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

5.2. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

5.3. Alıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran Alıcı’ya aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 6- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
6.1. Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı bu hususu açıkça belirtmekle yükümlü olup teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.2. Alıcı, mal/hizmeti eline ulaştıktan sonraki 14 (on dört) gün içinde aşağıda belirtilen koşullar dâhilinde iade edebilir. Satıcı, cayma durumunda mal/hizmetin kendisine ulaşmasından sonraki 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini, faturayı da iletmek kaydıyla iade edebilir.

6.3. İnternet Sitesi’nde bulunan ürünler, Satıcı’nın ilgili operasyon mağazalarının stokları ile sınırlıdır. Ürünün stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde, Satıcı, Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılmasını takiben üç gün içinde Tüketici’ye işbu durumu bildirecektir. Bu takdirde Tüketici, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Tüketici’nin sözlü ve/veya yazılı onayını almak kaydıyla, Satıcı, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik etmeye çalışacaktır. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir tutar farkı söz konusu ise aradaki fark Tüketici’den tahsil edilir. Tüketici’nin siparişi iptal etmesi halinde Satıcı; varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde Alıcı’ya iade edecektir. Satıcı, her durumda Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır.

6.4. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.5. Alıcı’nın Satıcı’nın keyfiyetine göre düzenlemiş olduğu kampanyaları, Alıcı’ya vermiş ve/veya iletmiş olduğu kupon, kupon kodlarını kötü niyetli bir şekilde kullanması/kullandırtması, Satıcı’nın iyiniyetini suistimal etmesi/ettirmesi halinde, Satıcı bahse konu aykırı işlemleri bertaraf etmek maksadı ile satış iptali de dâhil bilcümle gerekli işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ancak aykırı işlemin sonucunda Alıcı’nın Satıcı aktifi aleyhine zenginleşmesi halinde, Alıcı, işbu zenginleşmeyi talebin Alıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Satıcı’ya iade edecektir. Aksi halde Satıcı işbu zenginleşmenin iadesi ve Alıcı’nın müeyyidelendirilmesi zımnında bilcümle hukuki ve cezai yollara başvurabilecektir. Alıcı, işbu maddede belirtilen hususları kabul ettiğini ve herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
7.1. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkı ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

7.2. Mal/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve sair nitelikleri, ödeme yöntemi, teslimat şekli ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturanın tarihinde www.asnac.istanbul adlı web sitesindeki ürün detay sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

7.3. Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş vermiş olduğu hizmet/ürün/ürünlerin aşağıda belirtilen fiyatı ve masrafları ile teslimat ücreti, Alıcı’nın belirtmiş olduğu kredi kartı ile tahsil edilecektir.

7.4. Siparişteki ürün fiyatları, siparişin oluşturulduğu andaki fiyatlardır. Satıcı, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Fiyat ve ürün bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Satıcı hatayı gidermek üzere teslimat yapmaktan imtina edebilir. Bu halde siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Alıcı hesabına iade edebilir.

7.5. Sözleşme’nin tarihi, Ürün/Hizmet’in türü, miktarı, gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi: [.]
Hizmet Türü: Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden Alıcı’ya yaptığı ürün satışı
Ürünün Adı/Ürün Miktarı: [.]
Tutarı (Vergiler Dahil): [.]
Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile Ödeme]

7.6. Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Tüketici’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

7.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde Sözleşme’yi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 8- ÖDEME PLANI:
Alıcı, Satıcı’nın internet sitesi ve uygulamasından oluşturacağı siparişlerin ödemesini kredi kartı ile yapar. Satıcı’nın siparişlerin ödemesine ilişkin Sözleşme’nin akdedilmesi noktasında başkaca bir ödeme aracı bulunmamaktadır. Alıcı, ödeme yöntemi konusunda bilgilendirildiğini, kredi kartı ile yapacağı ödemeye ilişkin olarak da bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Satıcı'nın Alıcı'nın kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak ilgili bankaya karşı herhangi bir beyan, taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 9- CAYMA HAKKI:
9.1. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hakkını aşağıda belirtilen ve mevzuattan kaynaklanan istisnalar hariç olmak üzere cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya +90 850 532 2580 numaralı WhatsApp hattı veya
info@asnac.istanbul e-posta adresine bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve www.asnac.istanbul web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kesinlikle kullanılmamış, dış ambalajları bozulmamış, ürün koruma bantları zarar görmemiş olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı mal/hizmetin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcı’ya iade edilir. Alıcı, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı Satıcı’nın deposu olan “Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA” adresine Satıcı’nın Müşteri numarası ile MNG Kargo ile iletilmesi suretiyle ürünü iade etmek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir. Bunların dışında Alıcı, satın almış olduğu üründe yaşadığı her türlü memnuniyetsizlik durumunda +90 850 532 2580 numaralı WhatsApp hattı veya info@asnac.istanbul e-posta adresi ile Satıcı ile temasa geçer. Kendisine konuyla ilgili Satıcı tarafından dönüş yapılır.

9.2. Siparişin paketleme esnasında zarar görmesi (satışa uygun olmaması) ve ikinci bir stokun bulunmaması halinde, İnternet Sitesi’nin siparişi iptal etme/ücret iadesi yapma hakkı mevcuttur. Tüketici, konuya ilişkin kendisine bilgilendirme yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Kanunen ve işbu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenen özel haller kapsamında değerlendirme yapıldığında cayma hakkı olan durumlarda, cayma süresi içinde malın özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen deforme ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün’e ilişkin cayma hakkını kaybeder.

9.4. Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumunda ilgili Ürün’ün anlaşmalı kargo firması olan MNG Kargo ile karşı ödemeli olarak deposu olan “Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA” adresine gönderimini sağlaması mümkündür. Öte yandan, Tüketici’nin Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile ürün gönderimini sağlamaması halinde, teslimat ücretlerini Tüketici kendisi karşılayacaktır.

9.5. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, , WhatsApp hattı, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün’ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi, (faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmelidir), ayrıca iade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın deposu olan “Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA” adresine MNG Kargo ile iletilmesi gerekmektedir.

9.6. Kanunen ve Sözleşme ile cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici, cayma hakkını kaybeder.

9.7. Tüketici’nin yukarıdaki belirtilen şartları süresinde ve usulünce yerine getirmesi durumunda, cayma bildiriminin yukarıda belirtilen adrese ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli, Ürün’ü satın alırken kullanılan ödeme biçimine uygun olarak Tüketici’ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda İNTERNET SİTESİ ücretsiz kargo kampanyası ve/veya indirim asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının tamamı Tüketici’ye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır. (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır. İade etmek istenen ürün/ürünlerin yanında hediye ürün/ürünler de bulunuyorsa hediye ürünün/ürünlerin kazanım hakkının kaybedilmesi halinde iade etmek istenen ürün/ürünler ile birlikte hediye ürün/ürünlerin de iade edilmesi gerekmektedir. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanısıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. İnternet Sitesi’nin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca İnternet Sitesi’nde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb. nin parasal değerleri için geçerli tahsil-mahsup hakları dâhil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

MADDE 10- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuat ilgili hükümleri saklı kalmak üzere; niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal/hizmetler, Alıcı’nın ticari/mesleki amaçla satın aldığı ürün/hizmetler bakımından cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı’nın cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücreti ile bilcümle zararlarını Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12- SAİR HÜKÜMLER
12.1. Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde onaylayarak kabulünden sonra, Alıcı’nın sipariş teyidi ile birlikte belirttiği e-posta (mail) adresine gönderilecektir; Alıcı cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceği gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami on yıl süre ile İNTERNET SİTESİ nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.

12.2. Sipariş edilmeyen bir ürünün teslimi durumunda; Satıcı Tüketici’ye telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmediği halde teslim edilen ürünü veya hizmeti geri alabilir. Sipariş edilmeyen ürünün veya hizmetin bedeli Alıcı tarafından ödenmediği takdirde Alıcı ürünü bozulmaksızın Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

12.3. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Tüketici’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Tüketici, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda sipariş ettiği ürün/ürünlere yönelik olarak alternatif ürün sunulabileceğini kabul ve beyan eder.

12.4. Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan kayıt formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formu ile Sözleşme’de yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu itibarla Satıcı nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

12.5. Satıcı, herhangi bir zamanda yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle internet sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması halinde Satıcı'nın, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Sitenin faal olduğu dönemde sipariş edilen ürünlerin teslimatları işbu sebebin ortadan kalkması akabinde Sözleşme şartları çerçevesinde tamamlanacaktır.

12.6. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş esnasında; Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme kapsamında olduğu ve Satıcı nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), Satıcı tarafından, temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla Tüketici ile irtibat kurulması, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.

12.7. Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Tüketici, İnternet Sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

MADDE 13- ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ:
13.1. Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

13.2. Alıcı, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan Alıcı'lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 14- DELİL SÖZLEŞMESİ
Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK
Alıcı’nın, İnternet Sitesi’nde “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum.” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.

MADDE 16- KABUL VE ONAY BEYANI:
Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Hizmet’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün/Hizmet ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dâhil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/Hizmet sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

SATICI: ANATOLIAN SNAILS SU ÜRÜNLERİ TARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
ALICI: Adı Soyadı www.asnac.istanbul adresinde üyelik sırasında verdiğiniz bilgiler olarak doğru kabul edilir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. TANIMLAR
İNTERNET SİTESİ: SATICI’nın, Ürün ve Hizmetlerini internet üzerinden Tüketici’ye satışını gerçekleştirdiği mecra olup işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde www.asnac.istanbu
l olarak temsil edilmektedir.
SATICI: ASNAC Istanbul markası altında faaliyet gösteren ANATOLIAN SNAILS SU ÜRÜNLERİ TARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.’dir.
ÜRÜN/ÜRÜNLER: İNTERNET SİTESİ’nde TÜKETİCİ’lere satışı yapılan tüm mal ve hizmetleri kapsamaktadır.
TÜKETİCİ/ALICI: İNTERNET SİTESİ üzerinden ÜRÜN sipariş etmekte olan kişileri belirtmektedir.

SÖZLEŞME: İNTERNET SİTESİ üzerinden SATICI’nın TÜKETİCİ’ye gerçekleştirmiş olduğu satış işleminin şart ve yükümlülüklerini içermektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, İNTERNET SİTESİ’nden elektronik ortamda siparişi yapılan aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla TÜKETİCİ’ye ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. İşbu Form, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ön bilgilendirme formu niteliğindedir.

2. SATICI VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ
2.1. SATICI BİLGİLERİ
Unvan:
ANATOLIAN SNAILS SU ÜRÜNLERİ TARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Adres: Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA-Türkiye
Mersis Numarası: 0069111862400001
Ticaret Sicil No: 445452
Telefon: (312) XXX XX XX | Faks: (312) XXX XX XX
Müşteri Hizmetleri: 0850 532 2580
Web Adresi: www.asnac.istanbul
E-posta: 
info@asnac.istanbul

2.2. TÜKETİCİ/ALICI BİLGİLERİ
Ad Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

Tüketici ile Satıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”) kapsamında kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

3. TÜKETİCİ’NİN BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
3.1. İnternet Sitesi’ndeki Ürün/Ürünler’in Tüketici tarafından sipariş oluşturularak satın alınması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yapılması ile ilgili adımlar: Tüketici’nin bilgi girişi sırasında meydana gelen hataların, düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar, buraya kadarki işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda belirtilmiştir. İnternet Sitesi’nde siparişiniz ile ilgili bilgi girişinde herhangi bir hata meydana gelir ise ilgili uyarı mesajı yönlendirmesi ile hata düzeltilerek işleme devam edilebileceğiniz gibi ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları da aynı şekilde gidermeniz mümkündür.

3.2. Siparişi ve/veya ödeme işleminizi tamamladıktan sonra bilgilerinizde herhangi bir hata fark ettiyseniz Müşteri Hizmetlerimiz ile +90 850 532 2580 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. Tüketici, Sözleşme’yi onayladığı takdirde, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları, seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil olunur. Türkiye dışına hizmetimiz bulunmamaktadır. Ayrıca, anlaşmalı olduğumuz kargo firmasının (MNG Kargo), teslimatın yapılmasını istediğiniz adrese yakın bir şubesi olmaması durumunda Ürün’ün bildireceğimiz yakın bir diğer şubeden teslim alınması gerekmektedir.

4. CAYMA HAKKININ KULLANIMI
4.1. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını aşağıda belirtilen ve mevzuattan kaynaklanan istisnalar hariç olmak üzere kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya +90 850 532 2580 numaralı WhatsApp hattı veya
info@asnac.istanbul e-posta adresine bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve www.asnac.istanbul web sitesinde yayınlanmış olan işbu ön bilgiler gereğince, kesinlikle kullanılmamış, dış ambalajları bozulmamış, ürün koruma bantları zarar görmemiş olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Tüketici’ye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı mal/hizmetin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli Tüketici’ye iade edilir. Ancak Tüketici, cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Tüketici tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Tüketici tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir. Bunların dışında Tüketici, satın almış olduğu üründe yaşadığı her türlü memnuniyetsizlik durumunda +90 850 532 2580 numaralı WhatsApp hattı veya info@asnac.istanbul e-posta adresi ile Satıcı temasa geçer. Kendisine konuyla ilgili Satıcı tarafından dönüş yapılır.

4.2. Siparişinizin paketleme esnasında zarar görmesi (satışa uygun olmaması) ve ikinci bir stokun bulunmaması halinde, İnternet Sitesi’nin siparişi iptal etme /ücret iadesi yapma hakkı mevcuttur. Tüketici, konuya ilişkin kendisine bilgilendirme yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kanunen ve işbu Sözleşme ile Form’da düzenlenen özel haller kapsamında değerlendirme yapıldığında cayma hakkı olan durumlarda, cayma süresi içinde malın özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen deforme ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün’e ilişkin cayma hakkını kaybeder.

4.4. Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumunda ilgili Ürün’ün anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo ile karşı ödemeli olarak İNTERNET SİTESİ’ne ücretsiz gönderimini sağlaması mümkündür. Öte yandan, Tüketici’nin Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile ürün gönderimini sağlamaması halinde, teslimat ücretlerini Tüketici kendisi karşılayacaktır.

4.5. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, WhatsApp hattı, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün’ün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi, (faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmelidir), ayrıca iade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak deposu olan “Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2/B Ofis No:109 Keçiören/ANKARA” adresine MNG Kargo ile iletilmesi gerekmektedir.

4.6. Kanunen ve Sözleşme ile cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, cayma hakkının normal şartlarda kullanılabileceği ürünlerde ise bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici, cayma hakkını kaybeder.

4.7. Tüketici’nin yukarıdaki belirtilen şartları süresinde ve usulünce yerine getirmesi durumunda, cayma bildiriminin İnternet Sitesi’ne ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, Ürün bedeli, Ürün’ü satın alırken kullanılan ödeme biçimine uygun olarak Tüketici’ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda İNTERNET SİTESİ ücretsiz kargo kampanyası ve/veya indirim asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının tamamı Tüketici’ye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır. (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir) Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir hediye çeki, kampanya kuponu vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır. İade etmek istenen ürün/ürünlerin yanında hediye ürün/ürünler de bulunuyorsa hediye ürünün/ürünlerin kazanım hakkının kaybedilmesi halinde iade etmek istenen ürün/ürünler ile birlikte hediye ürün/ürünlerin de iade edilmesi gerekmektedir. Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanısıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. İnternet Sitesi’nin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca İnternet Sitesi’nde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dâhil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuat ilgili hükümleri saklı kalmak üzere; niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal/hizmetler, Alıcı’nın ticari/mesleki amaçla satın aldığı ürün/hizmetler bakımından cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcının cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

6. TESLİMAT, FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİ

SATICI:

Unvanı:

Adres:

Telefon:

Banka Hesabı:

 

ALICI (TÜKETİCİ):

Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:


6.1. Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Tüketici’nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalayan Tüketici; ürün kodu, adedi, ürünün vergiler dahil fiyatı, teslimat ücreti, ödeme şekli, cayma hakkı hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Tüketici tarafından seçilen ürünler, Tüketici’nin beyan ettiği teslimat adresine gönderilecektir. Anlaşmalı kargo firmasının (MNG Kargo), teslimatın yapılması istenen adrese yakın bir şubesi olmaması durumunda Ürün’ün bildirilen yakın bir diğer şubeden teslim alınması gerekmektedir. (Bu hususta Tüketici'ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.

6.2. Tüketici, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş vermiş olduğu ürün/ürünlerin aşağıda belirtilen fiyatı ve masrafları ile teslimat ücreti yine Tüketici’nin yukarıda seçmiş olduğu ödeme yöntemine göre tahsil edilecektir.

 

ÜRÜN:

BİRİM FİYAT:

ADET:

TOPLAM:

Sipariş işlem ve gönderim ücretleri

ÖDEME TOPLAMI

 

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 

FATURA BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:6.3. Tüketici’nin, yukarıda belirtmiş olduğu teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda, Satıcı, hiçbir sorumluluk kabul etmez; bu durumda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Ürün, Tüketici'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Tüketici’nin, Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Tüketici’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici’ye aittir.

6.4. Satıcı, Ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Tüketici'nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Tüketici'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

6.5. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti, aşağıda belirtilen haller hariç olmak üzere, sipariş tarihinden itibaren tahmini 3 (üç) iş günü içinde kargoya teslim edecektir. Ancak, aynı sipariş içinde mağazalardan veya dış depodan tedarik edilecek Ürünler var ise 14 (on dört) gün içerisinde sipariş içerisindeki tüm ürünlerin kargoya teslim edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, Satıcı iş akışının gerektirmesi halinde, teslimat süresini, siparişin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren otuz günü geçmeyecek şekilde uzatma hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6. Aksi Satıcı tarafından açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Tüketici'ye aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Tüketici'ye yansıtmayabilir.

6.7. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

6.8. Tüketici'nın Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dâhil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, takdirde Satıcı, tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

6.9. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 7 (yedi) gün içinde Tüketici tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi, Tüketici’nin Banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.10. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketici'nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde Sözleşme’yi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketici'nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

6.11. Ürün'ün, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketici' ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Tüketici'yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

6.12. Siparişteki ürün fiyatları, siparişin oluşturulduğu andaki fiyatlardır. Satıcı, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Fiyat ve ürün bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Satıcı hatayı gidermek üzere teslimat yapmaktan imtina edebilir. Bu halde siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Tüketici hesabına iade edebilir.

 

6.13. Satıcı tarafından sunulan mal/hizmet, perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, toplu olarak Satıcı’nın hazır edemeyeceği boyut ve miktarda sipariş verilmesi halinde, işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

6.14. İnternet Sitesi’nde bulunan ürünler ilgili operasyon mağazalarımızın stokları ile sınırlıdır. Ürün’ün stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde, Satıcı, Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılmasını takiben üç gün içinde Tüketici’ye işbu durumu bildirecektir. Bu takdirde Tüketici, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Tüketici’nin sözlü ve/veya yazılı onayını almak kaydıyla, Satıcı, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik etmeye çalışacaktır. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir tutar farkı söz konusu ise aradaki fark Tüketici’den tahsil edilir. Tüketici’nin siparişi iptal etmesi halinde Satıcı; varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde Alıcı’ya iade edecektir. Satıcı, her durumda Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır.

7. SAİR HÜKÜMLER
7.1. İnternet Sitesi’nde işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda İnternet Sitesi ve Tüketici için geçerli cari kurallar-şartlar aşağıdaki gibi Tüketici’ye sunulmuştur. Tüketici dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile İnternet Sitesi’ne ulaşarak danışabilir.

7.2. İşbu bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi Tüketicinin İnternet Sitesi’nde onaylayarak kabulünden sonra tüm sözleşmeler Tüketici’nin sipariş teyidi ile birlikte belirttiği e-posta (mail) adresine gönderilecektir; Tüketici cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceği gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami on yıl süre ile İnternet Sitesi nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.

7.3. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (on dört) gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici 'ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür inisiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

7.4. Satıcı'nın Tüketici'ye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği hallere ilişkin Tüketici kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

7.5. Tüketici, İnternet Sitesi üzerinden seçtiği ürüne ilişkin siparişi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

7.6. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Tüketici’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Tüketici, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda sipariş ettiği ürün/ürünlere yönelik olarak alternatif ürün sunulabileceğini kabul ve beyan eder.

7.7. Sipariş edilmeyen bir ürünün teslimi durumunda; Satıcı Tüketici’ye telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmediği halde teslim edilen ürünü veya hizmeti geri alabilir. Sipariş edilmeyen ürünün veya hizmetin bedeli Tüketici tarafından ödenmediği takdirde Alıcı ürünü bozulmaksızın Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

7.8. Tüketici, İnternet Sitesi’nde yer alan kayıt formunda belirtmiş olduğu ve işbu ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu itibarla Satıcı nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7.9. Satıcı, herhangi bir zamanda yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle internet sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması halinde Satıcı'nın, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Sitenin faal olduğu dönemde sipariş edilen ürünlerin teslimatları işbu sebebin ortadan kalkması akabinde Sözleşme şartları çerçevesinde tamamlanacaktır.

7.10. Tüketici, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş esnasında; işbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında olduğu ve Satıcı nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), Satıcı tarafından, temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla Tüketici ile irtibat kurulması, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.

7.11. Tüketici, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Tüketici, İnternet Sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

8. ŞİKÂYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
8.1. Tüketici Ürün ve satın alınan mal ve/veya hizmetlerle ilgili talep ve şikâyetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü ve/veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir. SATICI, Tüketici’nin talep ve şikâyetlerini değerlendirecek ve sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

8.2. Tüketici, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan Alıcı'lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

9. KABUL VE ONAY BEYANI
Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, şikayet hakkı ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dâhil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İşbu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici'nin İnternet Sitesi’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde Satıcı ve Tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

 

Ön Bilgilendirme
bottom of page